मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

blog html


knowledge is power ब्लॉग वरती शालेय माहिती , परिपत्रके , मासिके , विविध पुस्तके , प्रेरणादायी व्हीडीओ , शासन निर्णय , विविध योजना ,online पेमेंट सामान्य ज्ञान टेस्ट , वृत्तपत्रे, प्रेरणादायी लेख ,स्पर्धा परीक्षा टेस्ट ,स्कॉलरशिप परीक्षा टेस्ट यांची माहिती मिळणार आहे .


 

माझ्या ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे धन्यवाद

विरुद्धार्थी शब्द

 1.  

 1. कुशल×अकुशल
 2. चल×अचल
 3. तुलनिय×अतुलनिय
 4. दृश्य×अदृश्य
 5. नियमित×अनियमित
 6. नित्य×अनित्य
 7. नियंत्रित×अनियंत्रित
 8. निश्चित×अनिश्चित
 9. नीती×अनीती
 10. न्याय×अन्याय
 11. पराजित×अपराजित
 12. परिचित×अपरिचित
 13. पवित्र×अपवित्र
 14. पारदर्शक×अपारदर्शक
 15. पूर्ण×अपूर्ण
 16. पूर्णांक×अपूर्णांक
 17. प्रकट×अप्रकट
 18. प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष
 19. प्रमाण×अप्रमान
 20. प्रसन्न×अप्रसन्न
 21. प्रशस्त×अप्रशस्त
 22. प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 23. प्रामाणिक×अप्रामाणिक
 24. प्रिय×अप्रिय
 25. मर्यादित×अमर्यादित
 26. मूर्त×अमूर्त
 27. यशस्वी×अयशस्वी
 28. योग्य×अयोग्य
 29. लिखित×अलिखित
 30. लौकिक×अलौकिक
 31. रसिक×अरसिक
 32. रुंद×अरुंद
 33. विकारी×अविकारी
 34. विचारी×अविचारी
 35. विभक्त×अवजभक्त
 36. विवाहित×अविवाहित
 37. विवेकी×अविवेकी
 38. विस्मरणीय×अविस्मरणीय
 39. विश्वास×अविश्वास
 40. वैध×अवैध
 41. व्यवस्थित×अव्यवस्थित
 42. शक्य×अशक्य
 43. शाश्वत×अशाश्वत
 44. शांत×अशांत
 45. शुद्ध×अशुद्ध
 46. शुभ×अशुभ
 47. सभ्य×असभ्य
 48. समंजस×असमंजस
 49. समान×असमान
 50. समाधान×असमाधान
 51. सफल×असफल
 52. समर्थ×असमर्थ
 53. सहकार×असहकार
 54. सत्य×असत्य
 55. साध्य×असाध्य
 56. सामन्य×असामान्य
 57. साधारण×असाधारण
 58. स्पृश्य×अस्पृश्य
 59. सूर×असुर
 60. सुरक्षित×असूरक्षित
 61. संतुष्ट×असंतुष्ट
 62. संतोष×असंतोष
 63. स्थिर×अस्थीर
 64. स्पष्ट×अस्पष्ट
 65. स्वच्छ×अस्वच्छ
 66. स्वस्थ×अस्वस्थ
 67. हिंसा×अहिंसा
 68. ज्ञान×अज्ञान
 69. ज्ञात×अज्ञात
 70. क्षय×अक्षय
 71. क्षम्य×अक्षम्य
 72. ज्ञानी×अज्ञानी
 73. अनुभवी×अननुभवी
 74. आरोग्य×अनारोग्य
 75. अपेक्षित×अनपेक्षित
 76. अवधान×अनवधान
 77. आवश्यक×अनावश्यक
 78. आदर×अनादर
 79. आवृत्त×अनावृत्त
 80. आसक्त×अनासक्त
 81. आस्था×अनास्था
 82. इच्छा×अनिच्छा
 83. उत्तीर्ण×अनुत्तीर्ण
 84. उदार×अनुदार
 85. औरस×अनौरस
 86. कबूल×नाकबूल
 87. खुश×नाखूश, नाराज
 88. पसंत×नापसंत
 89. आवड×नावड
 90. आवडता×नावडता
 91. पास×नापास
 92. बाद×नाबाद
 93. मर्द×नामर्द
 94. राजी×नाराजी
 95. लायक×नालायक
 96. इलाज×नाईलाज
 97. रोगी×निरोगी
 98. संदिग्ध×नि:संदिग्ध
 99. स्वार्थी×नि:स्वार्थी
 100. पापी×निष्पाप
 101. अपराधी×निरपराधी
 102. आधार×निराधार
 103. आशा×निराशा
 104. उपाय×निरुपाय
 105. उपयोगी×निरुपयोगी
 106. उपद्रवी×निरुपद्रवी
 107. उत्साही×निरुत्साही
 108. लोभी×निर्लोभी
 109. व्यसनी×निर्व्यसनी
 110. धनवान×निर्धन
 111. लक्ष×दुर्लक्ष
 112. लागू×गैरलागू
 113. समज×गैरसमज
 114. सोय×गैरसोय
 115. हजर×गैरहजर
 116. शिस्त×गैरशिस्त
 117. शिस्त×बेशिस्त
 118. जबाबदार×बेजबाबदार
 119. कायदेशीर×बेकायदेशीर
 120. सावध×बेसावध
 121. सुरेल ×बेसूर
 122. हिशेब×बेहिशेब
 123. इमाणी×बेईमानी
 124. पगारी×बिनपगारी
 125. चूक×बिनचूक
 126. कृपा×अवकृपा
 127. गुण×अवगुण
 128. गुणी×अवगुणी
 129. मान×अवमान
 130. सचेतन×अचेतन
 131. सबला×अबला
 132. सकर्मक×अकर्मक
 133. सलग×अलग
 134. सशक्त×अशक्त
 135. सत्पात्र×अपात्र
 136. सज्ञान×अज्ञान
 137. सकारणं×आकारानं
 138. सदाचार×अनाचार
 139. सन्मान×अपमान
 140. सुशिक्षित×अशिक्षित
 141. सुसह्य×असह्य
 142. सुस्थिर×अस्थिर
 143. सुविचार×कुविचार
 144. सुपूत्र×कुपुत्र
 145. सुविख्यात×सुविख्यात
 146. सुसंगती×कुसंगती
 147. सुस्वरूप×कुरूप
 148. सजीव×निर्जीव
 149. सदय×निर्दय
 150. सुसंगत×विसंगत
 151. स्मरण×विस्मरण
 152. सुसंवाद×विसंवाद
 153. सुगम×दुर्गम
 154. सुगंध×दुर्गंध
 155. होकार×नकार
 156. सद्गुण×दुर्गुण
 157. सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 158. सुबोध×दुर्बोध
 159. सुरक्षित×असुरक्षित
 160. सुलभ×दुर्लभ
 161. सुदैवी×दुर्दैवी
 162. सुकर× दुष्कर
 163. सुयश×अपयश
 164. विजय×पराजय
 165. सुकाळ×दुष्काळ
 166. सुचिन्ह×दूषचिन्ह
 167. सुवार्ता×दुर्वार्ता
 168. अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 169. अत्यावश्यक×अनावश्यक
 170. उत्कर्ष×अपकर्ष
 171. उत्कृष्ट×निकृष्ट
 172. उपकार×अपकार
 173. शुभशकुन×अपशकुन
 174. स्वकीय×परकीय
 175. स्वतंत्र×परतंत्र
 176. स्वदेश×परदेश
 177. स्वातंत्र्य×पारतंत्र्य
 178. स्वाधीन×पराधीन
 179. स्वावलंबी×परावलंबी
 180. इहलौकीक×पारलौकिक
 181. उन्नती×अवनती
 182. सुलक्षणी×अवलक्षणी
 183. नशीबवान×कमनशिबी
 184. आकर्षक×अनाकर्षक
 185. अनुरूप×विजोड
 186. अमृत×विष
 187. अलीकडे×पलिकडे
 188. अर्थपूर्ण×निरर्थक
 189. अध्ययन×अध्यापन
 190. अटक×सुटका
 191. अवघड×सोपे
 192. आठवणे×विसरणे
 193. आघाडी×पिछाडी
 194. आशीर्वाद×शाप
 195. आळशी×उद्योगी
 196. आकाश×पाताळ
 197. आत×बाहेर
 198. आनंद×दु:ख
 199. आरंभ×अखेर, शेवट
 200. आसक्ती×विसक्ती
 201. इकडे×तिकडे
 202. उदय×अस्त
 203. उदघाटन×समारोप
 204. उपयोगी×निरुपयोगी
 205. उघड×गुप्त, बंद
 206. उच्च×नीच
 207. उताणा×पालथा
 208. उद्धट×नम्र
 209. उधल्या×कंजूस
 210. उष्ण×थंड,शीतल
 211. उंच×ठेंगू, बुटका,सखोल
 212. ऊन×सावली
 213. उलटा×सुलट
 214. ओला×कोरडा
 215. अंधार×उजेड
 216. कठीण×मऊ,कोमल
 217. कठोर×मृदू
 218. कडू×गोड
 219. कच्चा×पक्का
 220. कडक×नरम
 221. कृष्ण×धवल
 222. कृतज्ञ×कृतघ्न
 223. कृत्रिम×नैसर्गिक
 224. काळोख×प्रकाश
 225. काळा×पांढरा
 226. कोवळे×जून,राठ
 227. कौतुक×निंदा
 228. खरे×खोटे
 229. खरेदी×विक्री
 230. खिन्न×प्रसन्न,आनंदी
 231. खोल×उथळ
 232. गच्च×सैल,विरळ
 233. गतकाल×भविष्यकाल
 234. गरीब×श्रीमंत
 235. गिर्हाईक×विक्रेता
 236. गुळगुळीत×खडबडीत,खरखरीत
 237. गुरू×शिष्य
 238. ग्रामीण×शहरी
 239. ग्राह्य×त्याज्य
 240. घट्ट×सैल
 241. चपळ×मंद
 242. चढण×उतरण
 243. चांगले×वाईट
 244. चूक×बरोबर
 245. चोर×साव
 246. जन्म×मृत्यू
 247. जळणे×विझने
 248. जमा×खर्च
 249. जलद×साबकाश
 250. ज्येष्ठ×कनिष्ठ
 251. टंचाई×विपुलता
 252. टिकाऊ×कमकुवत
 253. तरुण×म्हातारा
 254. तारक×मारक
 255. ताजे×शिळे
 256. तिक्ष्ण×बोथट
 257. तेजी×मंदी
 258. तेजस्वी×तेजहीन
 259. थोर×लहान
 260. थोरला×धाकटा
 261. दाट×विरळ
 262. दिवस×रात्र
 263. दीर्घ×रस्व
 264. दुरूस्त×नादुरुस्त
 265. दुष्ट×सुष्ट
 266. दूर×जवळ
 267. देव×दैत्य,दानव
 268. देशभक्त×देशद्रोही
 269. दोष×गुण
 270. धीट×भित्रा
 271. धूर्त×भोळा,मुर्ख
 272. नफा×तोटा
 273. नवा×जुना
 274. नम्रता×उद्धटपणा
 275. नक्कल×अस्सल
 276. नशीबवान×कमनशिबी
 277. नाशवंत×अविनाशी
 278. निर्भय×भित्रा
 279. निर्मळ×मळका
 280. न्यूनता×विपुलता
 281. पहिला×शेवटचा
 282. प्रखर×सौम्य
 283. प्रचंड×चिमुकले
 284. प्रगती×अधोगती
 285. पाप×पुण्य
 286. प्राचीन×अर्वाचीन
 287. प्रारंभ×अखेर,शेवट
 288. पूर्व×पश्चिम
 289. प्रेम×द्वेष
 290. फुलने×कोमेजने
 291. बरे×वाईट
 292. बलाढ्य×किरकोळ
 293. बलवान×दुर्बल
 294. बिंब×प्रतिबिंब
 295. बुद्धी मान×ढ, मठ्ठ,मूर्ख
 296. बोलका×अबोल, मुका,मितभाषी
 297. भरती×ओहोटी
 298. भक्कम×कमकुवत
 299. भव्य×चिमुकले
 300. भाग्यवान×दुर्भागी,अभागी
 301. मर्त्य×अमर
 302. मंजुळ×कर्कश
 303. मागचा×पुढचा
 304. मान×अपमान
 305. माथा×पायथा
 306. मालक×नोकर
 307. मित्र×शत्रू
 308. मृत×जिवंत
 309. मैत्री×वैर,शत्रुत्व
 310. मोकळे×बंदिस्त
 311. मृदू×टणक
 312. मंद×जलद
 313. रडू×हसू
 314. रागीट×प्रेमळ
 315. राजमार्ग×आदमार्ग
 316. राव×रंक
 317. रोख×उधार
 318. रुचकर×बेचव
 319. लवकर×उशीरा,सावकाश
 320. लघु×विशाल,गुरू
 321. लांब×आखूड
 322. वडिलार्जित×स्वकष्टार्जित
 323. वर×खाली
 324. वर× अधू
 325. विक्षिप्त×समंजस
 326. वैयक्तिक×सार्वजनिक
 327. वृध्द×तरुण
 328. शहाणा×मूर्ख
 329. शाश्वत×अशाश्वत, क्षणभंगुर
 330. शूर,धाडशी× भित्रा
 331. शंका×खात्री
 332. सरळ×वाकडे
 333. समोर×मागे
 334. सज्जन×दुर्जन
 335. सवाल×जवाब
 336. सनातनी×सुधारक
 337. सरळ×वाकडा
 338. संशय×खात्री
 339. स्तुती×निंदा
 340. स्वस्त×महाग
 341. साम्य×भेद
 342. सुरुवात×शेवट
 343. सुरेल×कर्कश, भसाडा
 344. सुख×दु:ख
 345. सुंदर×कुरूप
 346. सुबक×बेढब
 347. सूर्योदय×सूर्यास्त
 348. सौंदर्य×कुरुपता
 349. स्थूल×सुक्ष्म
 350. स्वर्ग×नरक
 351. स्वस्त×महाग
 352. हसणे×रडणे
 353. हळू×जलद
 354. हर्ष×खेड
 355. हार×जीत
 356. हुशार×मठ्ठ
 357. अब्रू×बेअब्रू
 358. अभिमानी×निराभिमानी
 359. अनुकूल×प्रतिकुल
 360. अपेक्षित×अनपेक्षित
 361. अक्कलवानं×बेअक्कल
 362. अग्रज×अनुज
 363. अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 364. अनाथ×सनाथ
 365. अबोल×वाचाल
 366. अमावस्या×पौणिमा
 367. अल्पायुषी×दीर्घायुषी
 368. अवघड×सोपे,सुलभ
 369. आदर×अनादर
 370. आनंद×दु:ख
 371. आमंत्रित×आगंतुक
 372. आशीर्वाद×शाप
 373. आस्तिक×नास्तिक
 374. इष्ट×अनिष्ट
 375. उगवतो×मालवतो
 376. उत्कर्ष×अपकर्ष, ऱ्हास
 377. उदार×कृपन, कंजूष
 378. ऐश्चिक×अनैच्छीक
 379. ओली ×कोरडी,सुकी
 380. कल्याण×कल्याण
 381. कर्णमधुर×कर्णकटु
 382. कृपा×अवकृपा
 383. कृश×स्थूल
 384. गंभीर×अवखळ
 385. ग्रामिन×नागरी,शहरी
 386. ग्राह्य×त्याज्य
 387. घट्ट×सैल,पातळ
 388. चढाई×माघार
 389. चोर×सव
 390. चंचल×स्थिर
 391. जहाल×मवाळ
 392. जागृत×निद्रिस्त, निद्रित
 393. तिक्ष्ण×बोथट
 394. धिटाई×भित्रेपणा
 395. धूर्त×भोळा
 396. नम्रता×उद्धटपणा
 397. नि:शस्त्र×सशस्त्र
 398. निष्काम×सकाम
 399. नीटनेटका×गबाळया
 400. प्रसन्न×अप्रसन्न,खिन्न
 401. प्रसरण×आकुंचन
 402. पुढारी×अनुयायी
 403. पुरोगामी×कर्मठ, प्रतिगामी
 404. पोक्त×अल्लड
 405. पौर्वोत्य×पाश्चिमात्य
 406. फिकट×भडक
 407. बिकट×सुलभ
 408. भरभराट×ऱ्हास
 409. मनोरंजक×कंटाळवाणे
 410. महात्मा×दुरात्मा
 411. माजी×आजी
 412. मंजूर×कर्कश
 413. रनशूर×राभिरु
 414. राकट×नाजुक
 415. रागीट×शांत,प्रेमळ
 416. रेखीव×ओबडधोबद
 417. लाजरा×धीट,निलाजरा
 418. लौकिक×दुलौकीक
 419. वाजवी×गैरवाजवी
 420. विकास×ऱ्हास
 421. विजय×पराजय
 422. वियोग×संयोग
 423. विसंवाद×सुसंवाद
 424. शुक्ल पक्ष×कृष्ण पक्ष
 425. शुद्ध पक्ष×वद्य पक्ष
 426. शेष×नि:शेष
 427. श्वास×नि:श्वास
 428. सद्गती×दुर्गती
 429. सद्गुण×दुर्गुण
 430. सधवा×विधवा
 431. सहेतुक×निर्हेतुक
 432. सनातनी×सुधारक
 433. सजातीय×विजातीय
 434. सन्मार्ग×कुमार्ग
 435. साकार×निराकार
 436. स्वकीय ×परकीय
 437. सुजाण×अजाण
 438. सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 439. सुसंबद्ध×असंबद्ध
 440. सुसंवाद×विसंवाद
 441. अवखळ×गंभीर
 442. अवजड×हलके
 443. आदी×अंत
 444. आंधळा×डोळस
 445. आयात×निर्यात
 446. आवक×जावक
 447. आरोहण×अवरोहन
 448. भाग्यवान×भाग्यहीन
 449. माहेर×सासर
 450. मलूल×टवटवीत
 451. मालक×नोकर
 452. प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 453. किमान×कमाल
 454. खंडन×मंडन
 455. खोल×उथळ
 456. गमन×आगमन
 457. ठोक×किरकोळ
 458. चाल×अचल
 459. जमा×खर्च
 460. ताजे×शिळे
 461. थोर×सान,लहान
 462. दिन×रजनी
 463. रेलचेल×टंचाई
 464. लवचिक×ताठर
 465. विधायक×विघातक
 466. वियोग×संयोग
 467. शोक×आनंद
 468. सकाळ×संध्याकाळ
 469. संकुचित×व्यापक, उदार
 470. संघटन×विघटन
 471. सजीव×निर्जीव
 472. सम×विषम
 473. सावध×बेसावध
 474. सार्थ×निरर्थ
 475. साक्षर×निरक्षर
 476. सुपीक×नापीक
 477. सुप्रसिद्ध×कुप्रसिद्ध
 478. सूर×असुर
 479. सुरस×निरस
 480. सुज्ञ×अज्ञ
 481. आग्रह×अनाग्रह
 482. थंडी×उष्णता
 483. अंथरूण×पांघरूण
 484. आस×ओढ
 485. कोरडे×ओले
 486. असो×नसो
 487. नंतर×आधी
 488. पंधरा×काळा
 489. योग्य×अयोग्य
 490. पलीकडे×अलीकडे
 491. भोळा×लबाड
 492. दीन×श्रीमंत
 493. पूर्वी×हल्ली
 494. अळणी×खारट
 495. ओलखीची×अनोळखी
 496. चपळ×मंद
 497. पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट
 498. पारंपरिक×आधुनिक
 499. गुलाम×मालक
 500. कळत×नकळत
 501. स्वाभिमानी×लाचार
 502. रडायला×हसायला
 503. कबूल×नाकबूल
 504. अजरामर× नाशिवंत
 505. अटक×सुटका 
 506. स्वहित x परमार्थ
 507. प्राचीन x अर्वाचीन
 508. सरस x निरस
 509. उन्नती x अवनती
 510. कर्कश x संजूल
 511. प्रतिकार x सहकार
 512. गमन x आगमन
 513. गद्य x पद्य
 514. सुभाषित x कुभाषित
 515. अमर x मृत्य   
 516. अडाणी x शहाणी
 517. अथ x इति
 518. अजर x जराग्रस्त
 519. अधिक x उणे
 520. अटक x सुटका
 521. अलीकडे x पलीकडे
 522. अवघड x सोपे
 523. अंत x प्रारंभ
 524. अचल x चल
 525. अचूक x चुकीचे
 526. अति x अल्प
 527. अर्थ x अनर्थ
 528. अनुकूल x प्रतिकूल
 529. अडचण x सोय
 530. अपेक्षित xअनपेक्षित
 531. उपकार x अपकार
 532. उग्र x सौम्य
 533. उचित x अनुचित
 534. अथ x इति
 535. अजर x जराग्रस्त
 536. अमर x मृत्य
 537. अधिक x उणे
 538. अलीकडे x पलीकडे
 539. अवघड x सोपे
 540. अंतर x प्रारंभ
 541. अंथरूण x पांघरूण
 542. अचलर x चल
 543. अचूक x चुकीचे
 544. अडाणी x शहाणा
 545. अटक x सुटका
 546. अतिवृष्टी x अनावृष्टी
 547. अती x अल्प
 548. अर्थ x अनर्थ
 549. अनुकूल x प्रतिकूल
 550. अभिमान x दुरभिमान
 551. अशक्य x शक्य
 552. अंधकार x प्रकाश
 553. अशक्त x सशक्त
 554. अपेक्षाभंग x अपेक्षापूती
 555. घाऊक x किरकोळ
 556. चढ x उतार
 557. चल x अचल, स्थिर
 558. चढाई x माधार
 559. चढणे x उतरणे
 560. चवदार x बेचव
 561. चपळ x सुस्त
 562. चंचल x स्थिर
 563. चांगले x वाईट
 564. चूक x बरोबर
 565. चोर x पोलीस
 566. चिमुकला x थोरला
 567. चिरंजीव x अल्पजीवी
 568. छोटी x मोठी
 569. छोटेसे x मोठेसे
 570. जड x हलके
 571. जय x पराजय
 572. जवळची x लांबची
 573. जगणे x मरणे
 574. जमा x खर्च
 575. जबाबदार x बेजबाबदार
 576. जर x तर
 577. जलद x हळू
 578. जागणे x झोपणे
 579. जास्त x कमी
 580. जागरूक x निष्काळजी
 581. जागृत x निद्रिस्त
 582. जाणे x येणे
 583. भय x अभय
 584. भयंकर x सौम्य
 585. भयभीत x निर्भय
 586. भव्य x चिमुकले
 587. भसाडा x मंजुळ
 588. भरती x आहोटी
 589. भान x बेभाम
 590. भारतीय x अभारतीय
 591. भाग्यवंत x दुर्भागी
 592. भांडण x सलोखा
 593. भिकारी x सावकार
 594. भूकर x तहान
 595. भूषण x दूषण
 596. महान x क्षुद्र
 597. मधुर x कडवट
 598. महाल x झोपडी
 599. मऊ x टणक
 600. मंदर x प्रखर
 601. मंजुळ x कर्कश
 602. माता x पिता
 603. माथाx पायथा
 604. माय x बाप
 605. मालक x नोकर
 606. मान x अपमान
 607. माया x द्वेष
 608. माघारा x सामोरा
 609. मान्य x अमान्य
 610. म्हातारा x तरुण
 611. मिटलेले x उघडलेले
 612. मित्र x शत्रू
 613. थोरला x धाकटा
 614. थोडे x जास्त
 615. दया x राग
 616. दयाळू x जुलमी
 617. दाट x विरळ
 618. दीन x रात
 619. दिवस रात्र
 620. दीर्घ x-हस्व
 621. आस्था x अनास्था
 622. आदर x अनादर
 623. आडवे x उभे
 624. आयात x निर्यात
 625. आंधळा x डोळस
 626. ओला x सुका
 627. ओली x सुकी
 628. ओळख x अनोळख
 629. इकडे x तिकडे
 630. इथली x तिथली
 631. इष्ट x अनिष्ट
 632. इमानी x बेइमानी
 633. इच्छा x अनिच्छा
 634. इलाज x नाइलाज
 635. इहलोक x परलोक
 636. उघडे x बंद
 637. उच x नीच
 638. उजेड x काळोख
 639. उदासवाणा x उल्हासित
 640. उच्च x नीच
 641. उतरणे x चढणे
 642. उत्तम x क्षुद्र
 643. उद्घाटन x समारोप
 644. उदासः x प्रसन्न
 645. उदार x अनुदार कृपा
 646. उधार x रोख
 647. दुःख x सुख
 648. दुष्काळx सुकाळ
 649. दुष्ट x सुष्ट
 650. देशभक्त x देशद्रोही
 651. देव x दानव, दैत्य
 652. दृष्ट x सुष्ट
 653. दोषी x निर्दोषी, निर्दोष
 654. द्वेष x प्रेम
 655. धनवंत x निर्धन, कंगाल।
 656. धडधाकट x कमजोर
 657. धर्म x अधर्म
 658. धाडसर x भित्रेपणा
 659. धूसर x स्पष्ट
 660. धिटाई x भित्रेपणा, भ्याडपणा
 661. धीट x भित्रा
 662. धूत x भोळा
 663. नफा x तोटा
 664. नवे x जुन
 665. नम्रता x उद्धटपणा
 666. निर्मळ x मळकट
 667. लक्ष x दुर्लक्ष
 668. लाडके x नावडते
 669. लांब x जवळ
 670. लांबी x रुंदी
 671. लोभी x निर्लोभी
 672. वाकडे x सरळ
 673. वापर x गैरवापर
 674. वृद्ध x तरुण
 675. विचार x अविचार
 676. विद्यार्थी x शिक्षक
 677. विक्षास x अविश्वास
 678. विलंब x त्वरीत
 679. विशेष x सामान्य
 680. विद्वान x अडाणी
 681. विष x अमृत
 682. विरोध x पाठिंबा
 683. विसरणे x आठवणे
 684. वेडा x शहाणा
 685. वेगातार x हळूहळू
 686. व्यवस्थित x अव्यवस्थित
 687. शत्रू x मित्र
 688. शहर xखेडे
 689. शकून x अपशकुन
 690. शंका x खात्री
 691. शेवट x सुरवात
 692. शिखर x पायथा
 693. शिकारी x सावज
 694. शिस्त x बेशिस्त
 695. शिक्षा x शाबाशकी
 696. अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
 697. अंथरूण पांघरूण
 698. अग्रज x अनज
 699. अनाथ x सनाथ
 700. अतिवष्ट x अनावी
 701. अधोगती x प्रगती, उन्नती
 702. अबोल x वाचाळ
 703. अबू x बेअब्रू
 704. अल्लड x पोक्त
 705. अवखळ x गंभीर
 706. अवजड x हलके
 707. आरंभ x शेवट
 708. आठवण x विस्मरण
 709. आशा x निराशा
 710. आता x नंतर
 711. आत x बाहेर
 712. मान्य x अमान्य
 713. म्हातारा x तरुण
 714. मिटलेले x उघडलेले
 715. मित्र x शत्रू
 716. मैत्री x दुश्मनी
 717. मोठा x लहान
 718. मोकळे x बंदिस्त
 719. मौन x बडबड
 720. जागरूक x निष्काळजी
 721. जागृत x निद्रिस्त
 722. जाणे x येणे
 723. जिवंत x मृत
 724. जिंकणे x हरणे
 725. जीत x हार
 726. जेवढा x तेवढा
 727. जोश x कंटाळा
 728. झोप x जाग
 729. झोपडी x महाल
 730. टंचाई x विपुलता
 731. टिकाऊ x ठिसूळ
 732. ठळक x पुसट
 733. डौलदार x बेदप
 734. तरुण x म्हातारा
 735. तहान x भूक
 736. मृत्यू x जीवन
 737. मुका x बोलका
 738. मूर्ख x शहाणा
 739. यशस्वीर x अयशस्वी
 740. यश x अपयश
 741. येईल x जाईल
 742. योग्य x अयोग्य
 743. आवडते x नावाडते
 744. आवश्यक x अनावश्यक
 745. तीक्ष्ण x बोथट
 746. तिरके x सरळ
 747. थंड x गरम
 748. रेखीव x खडबडीत
 749. रिकामे x भरलेले
 750. लहानपण x मोठेपण
 751. लवकर x उशिरा
 752. लबाड x भोला
 753. थोर x लहान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏

ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.