मी विजयकुमार किसन भुजबळ Knowledge is Power या ब्लॉगवर सहर्ष स्वागत करत आहे WELCOME TO MY EDUCATIONAL BLOG KNOWLEDGE IS POWER THANKS FOR VISIT MY BLOG AND FOLLOW MY BLOG
इयत्ता पाचवी नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा स्पर्धा परीक्षा उपयुक्त वेब साईट * FOLLOW MY BLOG

महत्वाच्या लिंक IMP

स्कॉलरशिप/स्पर्धा परीक्षा/जनरल नॉलेज

कृतीपत्रिका इयत्ता 1ली ते 8 वी

 *फक्त मराठी माध्यम* इ.१ली ते इ.८ वी च्या‌ प्रथम सत्राच्या‌ pdf स्वरूपातील कृतीपत्रिका डाऊनलोड करण्याची लिंक सर्व शिक्षक/विद्यार्थी यांच्यापर्यंत पोहचविणे.


     उपरोक्त विषयास अनुसरून इ.१ली ते ८ वी च्या सर्व विषयांच्या अध्ययन निष्पतीनुसार कृतीपत्रिका तयार करण्यात आल्या असून प्रथम सत्राती‌ल Pdf स्वरूपातील सर्व कृतीपत्रिका  दोन भागात विभागून त्याच्या लिंक सदर मेसेज मध्ये‌ देणेत येत आहेत. सदर लिंक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन सोडवू शकता किंवा download करून सोडवाव्यात.


*मराठी माध्यम प्रथम सत्र कृतीपत्रिका* 


*पहिली* - 

भाग १ - https://bit.ly/1stMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/1stMarathi-sem1part2


*दुसरी* -  

भाग १ - https://bit.ly/2ndMarathi-sem1part1


 भाग २ - https://bit.ly/2ndMarathi-sem1part2


*तिसरी*- 

भाग १ - https://bit.ly/3rdMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/3rdMarathi-sem1part2


*चौथी* -   

भाग १ - https://bit.ly/4thMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/4thMarathi-sem1part2


*पाचवी* -  

भाग १ - https://bit.ly/5thMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/5thMarathi-sem1part2


*सहावी* - 

भाग १ - https://bit.ly/6thMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/6thMarathi-sem1part2


*सातवी* - 

भाग १ - 


भाग २ - https://bit.ly/7thMarathi-sem1part2


*आठवी* -

भाग १ - https://bit.ly/8thMarathi-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/8thMarathi-sem1part2
*सेमी इंग्रजी प्रथम सत्र कृतीपत्रिका*

*पहिली*- 

भाग १ - https://bit.ly/1stSemiEng-sem1part1

            

भाग २ - https://bit.ly/1stSemiEng-sem1part2


*दुसरी* - 

भाग १ - https://bit.ly/2ndSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/2ndSemiEng-sem1part2


*तिसरी*- 

भाग १ - https://bit.ly/3rdSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/3rdSemiEng-sem1part2


*चौथी* -   

भाग १ - https://bit.ly/4thSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/4thSemiEng-sem1part2


*पाचवी* - 

भाग १ - https://bit.ly/5thSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/5thSemiEng-sem1part2


*सहावी* - 

भाग १ - https://bit.ly/6thSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/6thSemiEng-sem1part2 


*सातवी* - 

भाग १ - https://bit.ly/7thSemiEng-sem1part1


भाग २ - https://bit.ly/7thSemiEng-sem1part2


*आठवी* - 

भाग १ - https://bit.ly/8thSemiEng-sem1part1

 

भाग २ - https://bit.ly/8thSemiEng-sem1part2ब्लॉग वरील सर्व पोस्ट वाचा.